Preloader

High
Purity
Materials

Home > High Purity Materials > Pure Metals | Ytterbium

과학 및 산업 연구 및 제조에 필요한 모든 자료


Yb 70

Ytterbium

이터븀 또는 이테르븀은 화학 원소로 기호는 Yb, 원자 번호는 70이다.
Art.No Product Description Purity CAS R/S Quantity
009508-1 Yb- Chips 99.9% 5 g
009508-2 Yb- Chips 25 g
MYB002 Yb- Foil  0.025 x 25 x 40 mm 99.9% 1 pc
MYB003 Yb- Foil  0.1 x 25 x 25 mm 99.9% 1 pc
9510 Yb- Foil  0.25 x 25 x 50 mm 99.9% 1 pc
901021 Yb- Foil  0.5 x 25 x 50 mm 99.9% 1 pc
902062-2 Yb- Granules  0.5-2 mm 25 g
009509-1 Yb- Pieces 99.9% 5 g
009509-2 Yb- Pieces 25 g
MYB001 Yb- Pieces <13mm 99.9+ 25 g
903073-1 Yb- Pieces distilled 99.99% 10 g
903073-2 Yb- Pieces 25 g
009507-1 Yb- Powder 99.9% R 11 S 16-43 5 g
009507-2 Yb- Powder 25 g
903728-1 Yb- Wire  1 mm diameter 99.9% 25 cm
903728-2 Yb- Wire  1 mm diameter 50 cm
903227-2 Ytterbium acetate hydrate (CH3COO)3Yb . xH2O/ F.W. 350.17 25 g
008302-1 Ytterbium acetate hydrate (CH3COO)3Yb . xH2O/ F.W. 350.17 99.9% 15280-58-7 25 g
008302-2 Ytterbium acetate hydrate (CH3COO)3Yb . xH2O/ F.W. 350.17 100 g
903227-1 Ytterbium acetate hydrate (CH3COO)3Yb . xH2O/ F.W. 350.17 99.999% 15280-58-7 10 g
903229-1 Ytterbium carbonate hydrate Yb2(CO3)3 . xH2O/ F.W. 526.11/ powder 99.999% 64360-98-1 25 g
903229-2 Ytterbium carbonate hydrate Yb2(CO3)3 . xH2O/ F.W. 526.11/ powder 100 g
901078-2 Ytterbium chloride hydrate YbCl3 . xH2O/ F.W. 279.40 50 g
903230-1 Ytterbium chloride hydrate YbCl3 . xH2O/ F.W. 279.40 99.999% 19423-87-1 10 g
903230-2 Ytterbium chloride hydrate YbCl3 . xH2O/ F.W. 279.40 50 g
008305-1 Ytterbium chloride hydrate YbCl3 . xH2O/ F.W. 279.40 99.9% 19423-87-1 25 g
008305-2 Ytterbium chloride hydrate YbCl3 . xH2O/ F.W. 279.40 50 g
008305-2-3 Ytterbium chloride hydrate YbCl3 . xH2O/ F.W. 279.40 100 g
901078-1 Ytterbium chloride hydrate YbCl3 . xH2O/ F.W. 279.40 99.99% 19423-87-1 25 g
008306-1 Ytterbium chloride, anhydrous YbCl3/ F.W. 279.40/ powder 99.9% 10361-91-8 5 g
008306-2 Ytterbium chloride, anhydrous YbCl3/ F.W. 279.40/ powder 25 g
8315 Ytterbium D-3-trifluoroacetylcamphorate (C12H14F3O2)3Yb/ F.W. 912.78/ Chiral NMR shift reagent 99.% 38054-03-4 1 g
903690-1 Ytterbium fluoride, anhydrous YbF3/ F.W. 230.40/ powder 99.9999% 13760-80-0 10 g
008307-2-3 Ytterbium fluoride, anhydrous YbF3/ F.W. 230.40/ powder 100 g
903690-2 Ytterbium fluoride, anhydrous YbF3/ F.W. 230.40/ powder 50 g
900410-1 Ytterbium fluoride, anhydrous YbF3/ F.W. 230.40/ powder 99.99% 13760-80-0 10 g
900410-2 Ytterbium fluoride, anhydrous YbF3/ F.W. 230.40/ powder 50 g
903689-1 Ytterbium fluoride, anhydrous YbF3/ F.W. 230.40/ powder 99.999% 13760-80-0 10 g
008307-1 Ytterbium fluoride, anhydrous YbF3/ F.W. 230.40/ powder 99.9% 13760-80-0 10 g
903689-2 Ytterbium fluoride, anhydrous YbF3/ F.W. 230.40/ powder 50 g
008307-2 Ytterbium fluoride, anhydrous YbF3/ F.W. 230.40/ powder 50 g
903099-1 Ytterbium fluoride YbF3/ F.W. 230.40/ pieces 2-10 mm for evaporation 99.99% 13760-80-0 25 g
903099-2 Ytterbium fluoride YbF3/ F.W. 230.40/ pieces 2-10 mm for evaporation 100 g
903691-1 Ytterbium hydroxide hydrate Yb(OH)3 . xH2O/ F.W. 224.05/ powder 99.999% 16469-20-8 10 g
903691-2 Ytterbium hydroxide hydrate Yb(OH)3 . xH2O/ F.W. 224.05/ powder 50 g
901082-1 Ytterbium nitrate hydrate Yb(NO3)3 . xH2O/ F.W. 359.05 99.99% 35725-34-9 R 8 25 g
901082-2 Ytterbium nitrate hydrate Yb(NO3)3 . xH2O/ F.W. 359.05 100 g
903240-1 Ytterbium nitrate hydrate Yb(NO3)3 . xH2O/ F.W. 359.05 99.999% 35725-34-9 R 8 10 g
903240-2 Ytterbium nitrate hydrate Yb(NO3)3 . xH2O/ F.W. 359.05 50 g
008309-1 Ytterbium nitrate hydrate Yb(NO3)3 . xH2O/ F.W. 359.05 99.9% 35725-34-9 R 8 25 g
008309-2 Ytterbium nitrate hydrate Yb(NO3)3 . xH2O/ F.W. 359.05 50 g
008309-2-3 Ytterbium nitrate hydrate Yb(NO3)3 . xH2O/ F.W. 359.05 100 g
903268-2 Ytterbium oxalate hydrate Yb2(C2O4)3 . xH2O/ F.W. 610.15 50 g
008310-1 Ytterbium oxalate hydrate Yb2(C2O4)3 . xH2O/ F.W. 610.15 99.9% 51373-68-3 25 g
008310-2 Ytterbium oxalate hydrate Yb2(C2O4)3 . xH2O/ F.W. 610.15 100 g
903268-1 Ytterbium oxalate hydrate Yb2(C2O4)3 . xH2O/ F.W. 610.15 99.999% 51373-68-3 10 g
903692-1 Ytterbium oxide Yb2O3/ F.W. 394.08/ powder 99.9999% 1314-37-0 2 g
903692-2 Ytterbium oxide Yb2O3/ F.W. 394.08/ powder 10 g
008311-1 Ytterbium oxide Yb2O3/ F.W. 394.08/ powder 99.9% 1314-37-0 25 g
903692-2-3 Ytterbium oxide Yb2O3/ F.W. 394.08/ powder 25 g
008311-2 Ytterbium oxide Yb2O3/ F.W. 394.08/ powder 100 g
903729 Ytterbium oxide Yb2O3/ F.W. 394.08/ powder/ ampouled, low gas content 99.9999% 1314-37-0 25 g
901081-1 Ytterbium oxide Yb2O3/ F.W. 394.08/ powder 99.99% 1314-37-0 25 g
901081-2 Ytterbium oxide Yb2O3/ F.W. 394.08/ powder 100 g
008312-1 Ytterbium oxide Yb2O3/ F.W. 394.08/ powder 99.999% 1314-37-0 10 g
008312-2 Ytterbium oxide Yb2O3/ F.W. 394.08/ powder 25 g
903231-2 Ytterbium sulfate hydrate Yb2(SO4)3 . xH2O/ F.W. 634.27 50 g
008313-1 Ytterbium sulfate hydrate Yb2(SO4)3 . xH2O/ F.W. 634.27 99.9% 10034-98-7 10 g
008313-2 Ytterbium sulfate hydrate Yb2(SO4)3 . xH2O/ F.W. 634.27 50 g
903231-1 Ytterbium sulfate hydrate Yb2(SO4)3 . xH2O/ F.W. 634.27 99.999% 10034-98-7 25 g