Preloader

High
Purity
Materials

Home > High Purity Materials > Pure Metals | Titanium

과학 및 산업 연구 및 제조에 필요한 모든 자료


Ti 22

Titanium

타이타늄, 티타늄 또는 티탄은 화학 원소로 기호는 Ti이고 원자 번호는 22이다. 가볍고 단단하며, 거의 부식되지 않는다.전이 금속 원소로 은백색의 금속 광택이 있다. 순수한 타이타늄은 낮은 물성치로 인해 강한 내식성이 요구 되는곳을 제외하곤 대부분 합금으로 많이 쓰인다. 또한 이산화 타이타늄은 흰색 안료의 재료로, 페인트 등에 쓰인다. 타이타늄은 여러 광물에 널리 분포하는데, 주로 티탄철석과 금홍석에서 얻는다.
Art.No Product Description Purity CAS R/S Quantity
009465-1 Sn- Bar 99.999% 50 g
009465-2 Sn- Bar 250 g
009465-3 Sn- Bar 99.95% 1 kg
MSN003 Sn- Bar  10 x 10 mm 99.95% 100 g
2165 Sn- Dibutyltin diacetate (C4H9)2Sn(OOCCH3)2/ F.W. 351.01/ m.p. 7-10 1067-33-0 R 21-25-36/38-48/23/25-50/53 S 35-36/37/39-45-60-61 50 g
2167 Sn- Dibutyltin dichloride (C4H9)2SnCl2/ F.W. 303.83/ m.p. 39-41/ d. 1.36 98.% 683-18-1 R 21-25-36/38-48/23/25-50/53 S 35-36/37/39-45-60-61 250 g
2169 Sn- Dibutyltin oxide (C4H9)2SnO/ F.W. 248.92 98.% 818-08-6 R 25 S 22-24/25-45 250 g
2735 Sn- Dioctyltin oxide (C8H17)2SnO/ F.W. 361.14 97+ 870-08-6 R 25 S 22-24/25-45 100 g
009458-1 Sn- Foil  0.25 x 100 x 100 mm 99.99% 1 pc
009458-2 Sn- Foil  0.25 x 100 x 200 mm 1 pc
901072-1 Sn- Foil  0.5 x 100 x 100 mm 99.8% 1 pc
9459 Sn- Foil  0.5 x 100 x 200 mm 99.99% 1 pc
901072-2 Sn- Foil  0.5 x 150 x 150 mm 99.8% 1 pc
9460 Sn- Foil  1.0 x 100 x 200 mm 99.99% 1 pc
MSN002 Sn- Granules 99.9% 100g
009455-1 Sn- Granules 2-4 mm 99.99% 50 g
009455-2 Sn- Granules 2-4 mm 250 g
009456-1 Sn- Granules 2-4 mm 99.999% 50 g
009456-2 Sn- Granules 2-4 mm 250 g
MSN001-1 Sn- Granules 3 mm 99.9997% 25g
MSN001-2 Sn- Granules 3 mm 100g
009457-1 Sn- Granules 3 mm 99.9999% 25 g
009457-2 Sn- Granules 3 mm 100 g
4046 Sn- Hexabutylditin (C4H9)6Sn2/ F.W. 580.08/ b.p. 198/ 10 mm/ d. 1.16 98+ 813-19-4 R 21-25-36/38-48/23/25-50/53 S 35-36/37/39-45-60-61 25 g
903998 Sn- Pellets  6 x 6 mm 99.95% 100 g
009454-1 Sn- Powder  -100 mesh 99.995% 25 g
009454-2 Sn- Powder  -100 mesh 100 g
009453-1 Sn- Powder  -100 micron 99+ 500 g
009453-2 Sn- Powder  -100 micron 99+ 1 kg
009464-1 Sn- Rod  11 mm diameter 99.999% 20 mm
009464-2 Sn- Rod  11 mm diameter 100 mm
MSN004 Sn- Rod  5 mm diameter 99.999% 100 mm
9462 Sn- Rod  6 mm diameter 99.999% 150 mm
902141 Sn- Rod  8 mm diameter 99.999% 250 mm
7604 Sn- Tri-n-butyltin chloride (C4H9)3SnCl/ F.W. 325.49/ b.p. 172/ 5 mm/ d. 1.21 97+ 1461-22-9 R 21-25-36/38-48/23/25-50/53 S 35-36/37/39-45-60-61 100 g
7603 Sn- Tributyltin acetate (C4H9)3SnOOCCH3/ F.W. 349.08/ m.p. 79-83 97.% 56-36-0 R 21-25-36/38-48/23/25-50/53 S 35-36/37/39-45-60-61 50 g
007656-1 Sn- Triethyltin bromide (C2H5)3SnBr/ F.W. 285.79/ b.p. 224 2767-54-6 R 21-25-36/38-48/23/25-50/53 S 35-36/37/39-45-60-61 5 g
007656-2 Sn- Triethyltin bromide (C2H5)3SnBr/ F.W. 285.79/ b.p. 224 25 g
7843 Sn- Triphenyltin chloride (C6H5)3SnCl/ F.W. 385.46/ m.p. 102-105 639-58-7 R 21-25-36/38-48/23/25-50/53 S 35-36/37/39-45-60-61 100 g
901069-1 Sn- Wire  1.0 mm diameter 99.9+ 1 m
901069-2 Sn- Wire  1.0 mm diameter 5 m
009461-1 Sn- Wire  1.0 mm diameter 99.999% 1 m
009461-2 Sn- Wire  1.0 mm diameter 5 m
901070-2 Sn- Wire  2.0 mm diameter 5 m
901071-1 Sn- Wire  2.0 mm diameter 99.999% 25 cm
901071-2 Sn- Wire  2.0 mm diameter 1 m
901070-1 Sn- Wire  2.0 mm diameter 99.9+ 1 m
7521 Tin(II) 2-ethylhexanoate Sn(OOCC7H15)2/ F.W. 405.11 301-10-0 500 g
7513 Tin(II) bromide SnBr2/ F.W. 278.50/ m.p. 215 99.% 10031-24-0 R 22-36/37/38 S 26 50 g
007516-1 Tin(II) chloride, anhydrous SnCl2/ F.W. 189.60/ m.p. 246.8 97+ 7772-99-8 R 22-36/37/38 S 26 100 g
007516-2 Tin(II) chloride, anhydrous SnCl2/ F.W. 189.60/ m.p. 246.8 250 g
007517-1 Tin(II) chloride, anhydrous SnCl2/ F.W. 189.60/ m.p. 246.8/ powder 99.99+ 7772-99-8 R 22-36/37/38 S 26 10 g
007517-2 Tin(II) chloride, anhydrous SnCl2/ F.W. 189.60/ m.p. 246.8/ powder 25 g
7515 Tin(II) chloride, dihydrate/ / ACS SnCl2 . 2H2O/ F.W. 225.63/ m.p. 38 98+ 10025-69-1 R 22-36/37/38 S 26 250 g
901167 Tin(II) ethoxide Sn(OC2H5)2/ F.W. 208.81/ m.p. 200 (dec.) 99.% 14791-99-2 25 g
7522 Tin(II) fluoride SnF2/ F.W. 156.69 7783-47-3 R 22-36/38 S 22-26-36/37/39 100 g
902106 Tin(II) hexafluoroacetylacetonate Sn(C5HF6O2)2 / F.W. 528.05 99.9% 51319-99-4 25 g
900390 Tin(II) oxide SnO/ F.W. 134.69/ powder -100 mesh 99.9% 21651-19-4 250 g
007525-1 Tin(II) selenide SnSe/ F.W. 197.65/ pieces 3-12 mm 99.999% 1315-06-6 R 23/25-33-50/53 S 20/21-28-45-60-61 10 g
007525-2 Tin(II) selenide SnSe/ F.W. 197.65/ pieces 3-12 mm 50 g
7526 Tin(II) sulfate SnSO4/ F.W. 214.75 96.% 7488-55-3 250 g
007527-2 Tin(II) telluride SnTe/ F.W. 246.29/ pieces 5 13 mm 50 g
007527-1 Tin(II) telluride SnTe/ F.W. 246.29/ pieces 5 13 mm 99.999% 12040-02-7 R 20/22 S 24/25 10 g
7514 Tin(IV) bromide SnBr4/ F.W. 438.31/ m.p. 31 7789-67-5 R 34-52/53 S 7/8-26-45-61 50 g
901764 Tin(IV) chloride, anhydrous SnCl4/ F.W. 260.50/ m.p. -33/ b.p. 114.1 99.99% 76467-78-8 R 34-52/53 S 7/8-26-45-61 25 g
7518 Tin(IV) chloride, pentahydrate SnCl4 . 5H2O/ F.W. 350.58 98.% 10026-06-9 R 38 S 24 500 g
901066-1 Tin(IV) isopropoxide Sn(OC3H7)4 . C3H7OH/ F.W. 415.14/ m.p. 130 99.9% 1184-61-8 R 10 10 g
901066-2 Tin(IV) isopropoxide Sn(OC3H7)4 . C3H7OH/ F.W. 415.14/ m.p. 130 50 g
903605 Tin(IV) oxide-Nano Powder SnO2/ F.W. 150.69/ APS 61 nm/ SSA 14 m²/g 99.5% 18282-10-5 25 g
007523-2 Tin(IV) oxide SnO2/ F.W. 150.69/ powder 1 kg
7524 Tin(IV) oxide SnO2/ F.W. 150.69 99.999% 18282-10-5 25 g
007523-1 Tin(IV) oxide SnO2/ F.W. 150.69/ powder 99+ 18282-10-5 250 g
901064-1 Tin(IV) t-butoxide Sn(C4H9O)4/ F.W. 411.14/ m. p. 45/b.p. 106/ 0.3 mm/ vac. dist. 99.9% 36809-75-3 R 10-20/22-36/37/38 S 7-24-26-36/37 10 g
901064-2 Tin(IV) t-butoxide Sn(C4H9O)4/ F.W. 411.14/ m. p. 45/b.p. 106/ 0.3 mm/ vac. dist. 50 g
901075 Titanium(IV) t-butoxide Ti[OC(CH3)3]4/ F.W. 340.35/ m.p. 10/ b.p. 70/ 0.2 mm/ Vacuum distilled 99.99% 132071-58-0 R 10 10 g