Preloader

High
Purity
Materials

Home > High Purity Materials > Pure Metals | Mercury

과학 및 산업 연구 및 제조에 필요한 모든 자료


Hg 80

Mercury

수은는 화학 원소로 기호는 Hg, 원자 번호는 80이다. 무겁고 은색의 전이 금속으로, 수은은 섭씨 30도 부근에서 액체 상태인 다섯 원소 중 하나이다. 진사에서 주로 얻는다. 수은 원자에 고속의 베릴륨 원자를 충돌시키면 양성자가 하나 날아가서 금원자를 만들 수 있지만 1년동안 동일한 작업을 한다고 해도 단0.00018g의 금만을 만들 수 있기 때문에 채산이 맞지 않아 사용되지 않는다.
Art.No Product Description Purity CAS R/S Quantity
9260 Hg Liquid 99.999+ R 23-33-50/53 S 7-45-60-61 1 kg
903048 Hg Liquid 99.999999% R 23-33-50/53 S 7-45-60-61 500 g
903048 Hg Liquid 99.999999% R 23-33-50/53 S 7-45-60-61 1 kg
9258 Hg Liquid 99.99% R 23-33-50/53 S 7-45-60-61 500 g
9258 Hg Liquid 99.99% R 23-33-50/53 S 7-45-60-61 1 kg
9259 Hg Liquid 99.999% R 23-33-50/53 S 7-45-60-61 500 g
9259 Hg Liquid 99.999% R 23-33-50/53 S 7-45-60-61 1 kg
9260 Hg Liquid 99.999+ R 23-33-50/53 S 7-45-60-61 500 g
6324 Hg Phenyl mercury acetate C6H5HgOOCCH3/ F.W. 336.74/ m.p. 150-152 97.% 62-38-4 R 26/27/28-33-50/ 53 S 2-13-28-36-45-60-61 50 g
5095 Mercury(I) chloride/ / ACS Hg2Cl2/ F.W. 472.14 99.6+ 10112-91-1 R 22-36/37/38-50/ 53 S 13-24/25-46-60-61 50 g
5100 Mercury(I) iodide Hg2I2/ F.W. 654.98/ yellow powder 98+ 15385-57-6 R 26/27/28-33-50/ 53 S 1/2-13-28-36-45-60-61 100 g
5102 Mercury(I) nitrate, dihydrate Hg2(NO3)2 . 2H2O/ F.W. 561.22/ m.p. 70 98+ 14836-60-3 R 26/27/28-33-50/ 53 S 1/2-13-28-36-45-60-61 50 g
5092 Mercury(II) acetate Hg(OOCCH3)2/ F.W. 318.68 98.5+ 1600-27-7 R 26/27/28-33-50/ 53 S 13-28-36-45-60-61 100 g
5094 Mercury(II) bromide HgBr2/ F.W. 360.44/ m.p. 236 99+ 7789-47-1 R 26/27/28-33-50/ 53 S 1/2-13-28-45-60-61 50 g
5096 Mercury(II) chloride HgCl2/ F.W. 271.50/ m.p. 276 98.% 7487-94-7 R 26/27/28-33-50/ 53 S 1/2-13-28-45-60-61 100 g
5097 Mercury(II) chloride HgCl2/ F.W. 271.50/ m.p. 276 99.999% 7487-94-7 R 26/27/28-33-50/ 53 S 1/2-13-28-36-45-60-61 50 g
5096 Mercury(II) chloride HgCl2/ F.W. 271.50/ m.p. 276 98.% 7487-94-7 R 26/27/28-33-50/ 53 S 1/2-13-28-45-60-61 50 g
5101 Mercury(II) iodide HgI2/ F.W.454.45/ m.p. 259/ b.p. 354 99.% 7774-29-0 R 26/27/28-33-50/ 53 S 1/2-13-28-36-45-60-61 100 g
MHG001 Mercury(II) iodide HgI2/ F.W.454.45/ m.p. 259/ b.p. 354 99,9 7774-29-0 R 26/27/28-33-50/ 53 S 1/2-13-28-36-45-60-61 100 g
5103 Mercury(II) nitrate, monohydrate Hg(NO3)2 . H2O/ F.W. 342.61 99+ 7783-34-8 R 26/27/28-33-50/ 53 S 1/2-13-28-36-45-60-61 50 g
5104 Mercury(II) oxide, red HgO/ F.W. 216.59/ powder 99+ 21908-53-2 R 26/27/28-33-50/ 53 S 1/2-13-28-36-45-60-61 100 g
5105 Mercury(II) oxide, yellow HgO/ F.W. 216.59 99+ 21908-53-2 R 26/27/28-33-50/ 53 S 1/2-13-28-36-45-60-61 100 g
5106 Mercury(II) selenide HgSe/ F.W. 279.55/ powder -100 mesh 99.999% 20601-83-6 R 26/27/28-33-50/ 53 S 1/2-13-28-36-45-60-61 10 g
5110 Mercury(II) thiocyanate Hg(SCN)2/ F.W. 316.75/ powder 98.% 592-85-8 R 26/27/28-33-50/ 53 S 1/2-13-28-45-60-61 25 g
5111 Mercury(II) trifluoro acetate Hg(OOCCF3)2/ F.W. 426.62 98+ 13257-51-7 R 26/27/28-33-50/ 53 S 1/2-13-28-45-60-61 25 g