Preloader

High
Purity
Materials

Home > High Purity Materials > Pure Metals | Gadolinum

과학 및 산업 연구 및 제조에 필요한 모든 자료


Gd 64

Gadolinum

가돌리늄은 화학 원소로 기호는 Gd, 원자 번호는 64이다. 이 원소는 희토류 원소 중 하나이다. 핀란드의 화학자 요한 가돌린의 이름을 딴 원소이다. 은백색의 연성과 전성이 있는 금속으로 희토류 원소에 속한다. 1880년 스위스의 마리냐크가 분광기를 이용해 처음 발견하여 이름을 붙였다. 1886년 프랑스의 화학자 르코크 드 부아보드랑이 최초로 순수한 형태로 분리하였다.
Art.No Product Description Purity CAS R/S Quantity
009137-1 Gd Chips 99.9% 10 g
009137-2 Gd Chips 99.9% 50 g
MGD006 Gd Foil  0.025 x 50 x 50 mm 99.9% 1 pc
MGD003 Gd Foil  0.05 x 30 x 30 mm 99.9% 1 pc
MGD005 Gd Foil  0.075 x 50 x 50 mm 99.9% 1 pc
9139 Gd Foil  0.25 x 25 x 50 mm 99.9% 1 pc
MGD002 Gd Foil  0.25 x 50 x 50 mm 99.9% 1 pc
3800 Gd Gadolinium acetate hydrate Gd(OOCCH3)3 . x H2O/ F.W. 334.38 99.9% 15280-53-2 50 g
903619 Gd Gadolinium acetate hydrate Gd(OOCCH3)3 . x H2O/ F.W. 334.38 99.999% 15280-53-2 50 g
903620 Gd Gadolinium carbonate hydrate Gd2(CO3)3 . x H2O/ F.W. 514.54 99.999% 38245-36-2 50 g
3804 Gd Gadolinium chloride anhydrous GdCl3/ F.W. 263.61/ powder 99.9% 10138-52-0 25 g
003803-2 Gd Gadolinium chloride hydrate GdCl3 . xH2O/ F.W. 263.61 99.9% 13450-84-5 100 g
003803-2-3 Gd Gadolinium chloride hydrate GdCl3 . xH2O/ F.W. 263.61 99.9% 13450-84-5 250 g
900864-1 Gd Gadolinium chloride hydrate GdCl3 . xH2O/ F.W. 263.61 99.99% 13450-84-5 25 g
900864-2 Gd Gadolinium chloride hydrate GdCl3 . xH2O/ F.W. 263.61 99.99% 13450-84-5 100 g
903621-1 Gd Gadolinium chloride hydrate GdCl3 . xH2O/ F.W. 263.61 99.999% 13450-84-5 25 g
903621-2 Gd Gadolinium chloride hydrate GdCl3 . xH2O/ F.W. 263.61 99.999% 13450-84-5 100 g
003803-1 Gd Gadolinium chloride hydrate GdCl3 . xH2O/ F.W. 263.61 99.9% 13450-84-5 25 g
003805-1 Gd Gadolinium fluoride anhydrous GdF3/ F.W. 214.25/ powder -325 mesh 99.9% 13765-26-9 10 g
003805-2 Gd Gadolinium fluoride anhydrous GdF3/ F.W. 214.25/ powder -325 mesh 99.9% 13765-26-9 25 g
003805-2-3 Gd Gadolinium fluoride anhydrous GdF3/ F.W. 214.25/ powder -325 mesh 99.9% 13765-26-9 100 g
900865-1 Gd Gadolinium fluoride anhydrous GdF3/ F.W. 214.25/ powder 99.99% 13765-26-9 25 g
900865-2 Gd Gadolinium fluoride anhydrous GdF3/ F.W. 214.25/ powder 99.99% 13765-26-9 100 g
903622 Gd Gadolinium fluoride anhydrous GdF3/ F.W. 214.25/ powder 99.999% 13765-26-9 25 g
3806 Gd Gadolinium gallium oxide Gd3Ga5O12/ F.W. 1012.34/ pieces 99.9+ 12024-36-1 10 g
903623 Gd Gadolinium hydroxide Gd(OH)3 . xH2O/ F.W. 208.27 99.999% 100634-91-1 50 g
003810-1 Gd Gadolinium nitrate hydrate Gd(NO3)3 . xH2O/ F.W. 343.26 99.9% 52788-53-1 R 8 S 17 50 g
003810-2 Gd Gadolinium nitrate hydrate Gd(NO3)3 . xH2O/ F.W. 343.26 99.9% 52788-53-1 R 8 S 17 250 g
003811-1 Gd Gadolinium oxalate hydrate Gd2(C2O4)3 . xH2O/ F.W. 578.57 99.9% 22992-15-0 100 g
003811-2 Gd Gadolinium oxalate hydrate Gd2(C2O4)3 . xH2O/ F.W. 578.57 99.9% 22992-15-0 500 g
902408-1 Gd Gadolinium oxalate hydrate Gd2(C2O4)3 . xH2O/ F.W. 578.57 99.99% 22992-15-0 100 g
902408-2 Gd Gadolinium oxalate hydrate Gd2(C2O4)3 . xH2O/ F.W. 578.57 99.99% 22992-15-0 500 g
003812-1 Gd Gadolinium oxide Gd2O3/ F.W. 362.50/ powder 99.9% 12064-62-9 100 g
003813-2-3 Gd Gadolinium oxide Gd2O3/ F.W. 362.50/ powder-325 mesh 99.999% 12064-62-9 100 g
003812-2 Gd Gadolinium oxide Gd2O3/ F.W. 362.50/ powder 99.9% 12064-62-9 250 g
903624-1 Gd Gadolinium oxide Gd2O3/ F.W. 362.50 powder -325 mesh 99.9999% 12064-62-9 5 g
900867-1 Gd Gadolinium oxide Gd2O3/ F.W. 362.50/ powder 99.99% 12064-62-9 25 g
903624-2 Gd Gadolinium oxide Gd2O3/ F.W. 362.50 powder -325 mesh 99.9999% 12064-62-9 25 g
900867-2 Gd Gadolinium oxide Gd2O3/ F.W. 362.50/ powder 99.99% 12064-62-9 100 g
903713 Gd Gadolinium oxide Gd2O3/ F.W. 362.50/ powder/ ampouled, low gas content 99.9999% 12064-62-9 25 g
903089-1 Gd Gadolinium oxide Gd2O3/ F.W. 362.50/ tablets 10x6 mm for evaporation 99.99% 12064-62-9 100 g
903089-2 Gd Gadolinium oxide Gd2O3/ F.W. 362.50/ tablets 10x6 mm for evaporation 99.99% 12064-62-9 250 g
003813-1 Gd Gadolinium oxide Gd2O3/ F.W. 362.50/ powder-325 mesh 99.999% 12064-62-9 5 g
003813-2 Gd Gadolinium oxide Gd2O3/ F.W. 362.50/ powder-325 mesh 99.999% 12064-62-9 25 g
3814 Gd Gadolinium sulfate hydrate Gd2(SO4)3 . xH2O/ F.W. 602.65 99.9% 13450-87-8 50 g
903625 Gd Gadolinium sulfate hydrate Gd2(SO4)3 . xH2O/ F.W. 602.65 99.999% 13450-87-8 50 g
009138-1 Gd Pieces 99.9% 10 g
009138-2 Gd Pieces 99.9% 50 g
MGD001 Gd Pieces 99.99% 25 g
903067-1 Gd Pieces distilled 99.99% 10 g
903067-2 Gd Pieces distilled 99.99% 25 g
009136-1 Gd Powder 99.9% R11 S16-43 5 g
009136-2 Gd Powder 99.9% R11 S16-43 25 g
009141-1 Gd Rod  12.5 mm diameter x 10 mm 99.9% 1 pc
009141-2 Gd Rod  12.5 mm diameter x 25 mm 99.9% 1 pc
009140-2 Gd Rod  6.35 mm diameter x 50 mm 99.9% 1 pc
009140-1 Gd Rod  6.35 mm diameter x 25 mm 99.9% 1 pc
903417-1 Gd Wire  2 mm diameter x 50 mm 99.9% 1 pc
903417-2 Gd Wire  2 mm diameter x 250 mm 99.9% 1 pc