Preloader

High
Purity
Materials

Home > High Purity Materials > Pure Metals | Cesium

과학 및 산업 연구 및 제조에 필요한 모든 자료


Cs 55

Cesium

세슘은 알칼리 금속에 속하는 화학 원소로 원소 기호는 Cs, 원자 번호는 55이다. 무르고 밝은 금색의 알칼리 금속으로 실온 부근에서 액체 상태로 있는 세 금속 중 하나이다 세슘의 동위원소 중 세슘 133은 원자 시계를 만드는 데 많이 쓰이며, 핵분열시에 발생하는, 30년에 달하는 반감기를 가진 방사성 동위원소인 세슘-137은 의료용 방사선으로 사용되나, 인체 내의 칼륨을 대체하는 성질이 있어 위험성이 높다.
Art.No Product Description Purity CAS R/S Quantity
001185-2 Cesium acetate CsOOCCH3/ F.W. 191.95 99.% 3396-11-0 S 22-24/25-36/37-45 250 g
001186-1 Cesium acetate CsOOCCH3/ F.W. 191.95 99.9% 3396-11-0 S 22-24/25-36/37-45 50 g
001186-2 Cesium acetate CsOOCCH3/ F.W. 191.95 99.9% 3396-11-0 S 22-24/25-36/37-45 100 g
001187-1 Cesium acetate CsOOCCH3/ F.W. 191.95 99.99% 3396-11-0 S 22-24/25-36/37-45 25 g
001187-2 Cesium acetate CsOOCCH3/ F.W. 191.95 99.99% 3396-11-0 S 22-24/25-36/37-45 100 g
001185-1 Cesium acetate CsOOCCH3/ F.W. 191.95 99.% 3396-11-0 50 g
001189-2 Cesium bromide CsBr/ F.W. 212.81/ m.p. 636 99.9% 7787-69-1 100 g
001190-1 Cesium bromide CsBr/ F.W. 212.81/ m.p. 636 99.99% 7787-69-1 10 g
001190-2 Cesium bromide CsBr/ F.W. 212.81/ m.p. 636 99.99% 7787-69-1 50 g
1188 Cesium bromide CsBr/ F.W. 212.81/ m.p. 636 99.% 7787-69-1 100 g
001189-1 Cesium bromide CsBr/ F.W. 212.81/ m.p. 636 99.9% 7787-69-1 25 g
001193-1 Cesium carbonate Cs2CO3/ F.W. 325.82 99.995% 534-17-8 10 g
001193-2 Cesium carbonate Cs2CO3/ F.W. 325.82 99.995% 534-17-8 50 g
902695 Cesium carbonate Cs2CO3/ F.W. 325.82 99.% 534-17-8 250 g
001191-1 Cesium carbonate Cs2CO3/ F.W. 325.82 99.9% 534-17-8 50 g
001191-2 Cesium carbonate Cs2CO3/ F.W. 325.82 99.9% 534-17-8 250 g
001192-1 Cesium carbonate Cs2CO3/ F.W. 325.82 99.99% 534-17-8 25 g
001192-2 Cesium carbonate Cs2CO3/ F.W. 325.82 99.99% 534-17-8 100 g
001196-2 Cesium chloride CsCl/ F.W. 168.36/ m.p. 645 99.99% 7647-17-8 100 g
001197-1 Cesium chloride CsCl/ F.W. 168.36/ m.p. 645 99.999% 7647-17-8 25 g
001197-2 Cesium chloride CsCl/ F.W. 168.36/ m.p. 645 99.999% 7647-17-8 100 g
001194-1 Cesium chloride CsCl/ F.W. 168.36/ m.p. 645 99.% 7647-17-8 50 g
001194-2 Cesium chloride CsCl/ F.W. 168.36/ m.p. 645 99.% 7647-17-8 250 g
001195-1 Cesium chloride CsCl/ F.W. 168.36/ m.p. 645 99.9% 7647-17-8 50 g
001195-2 Cesium chloride CsCl/ F.W. 168.36/ m.p. 645 99.9% 7647-17-8 250 g
001196-1 Cesium chloride CsCl/ F.W. 168.36/ m.p. 645 99.99% 7647-17-8 25 g
1199 Cesium fluoride CsF/ F.W. 151.90/ powder/ m.p. 682 99.999% 13400-13-0 R 23/24/25 S 1/2-26-45 25 g
001198-1 Cesium fluoride CsF/ F.W. 151.90/ m.p. 682 99.9% 13400-13-0 R 23/24/25 S 1/2-26-45 25 g
001198-2 Cesium fluoride CsF/ F.W. 151.90/ m.p. 682 99.9% 13400-13-0 R 23/24/25 S 1/2-26-45 100 g
902927-1 Cesium fluoride CsF/ F.W. 151.90/ powder/ m.p. 682 99.99% 13400-13-0 R 23/24/25 S 1/2-26-45 25 g
902927-2 Cesium fluoride CsF/ F.W. 151.90/ powder/ m.p. 682 99.99% 13400-13-0 R 23/24/25 S 1/2-26-45 100 g
901770 Cesium formiate hydrate CsOOCH . H2O/ F.W. 195.94/ powder/ m.p. 45 99.8+% 3495-36-1 100 g
001200-1 Cesium hydrogen carbonate CsHCO3/ F.W. 193.92 99.% 29703-01-3 25 g
001200-2 Cesium hydrogen carbonate CsHCO3/ F.W. 193.92 99.% 29703-01-3 100 g
001201-1 Cesium hydrogen carbonate CsHCO3/ F.W. 193.92 99.99% 29703-01-3 25 g
001201-2 Cesium hydrogen carbonate CsHCO3/ F.W. 193.92 99.99% 29703-01-3 100 g
001205-2-3 Cesium iodide CsI/ F.W. 259.81/ m.p. 626 99.999% 7789-17-5 100 g
001202-2 Cesium iodide CsI/ F.W. 259.81/ m.p. 626 99.% 7789-17-5 250 g
001203-1 Cesium iodide CsI/ F.W. 259.81/ m.p. 626/ b.p. 1280 99.9% 7789-17-5 50 g
001203-2 Cesium iodide CsI/ F.W. 259.81/ m.p. 626/ b.p. 1280 99.9% 7789-17-5 250 g
001204-1 Cesium iodide CsI/ F.W. 259.81/ m.p. 626 99.99% 7789-17-5 25 g
001204-2 Cesium iodide CsI/ F.W. 259.81/ m.p. 626 99.99% 7789-17-5 100 g
001205-1 Cesium iodide CsI/ F.W. 259.81/ m.p. 626 99.999% 7789-17-5 10 g
001205-2 Cesium iodide CsI/ F.W. 259.81/ m.p. 626 99.999% 7789-17-5 50 g
001202-1 Cesium iodide CsI/ F.W. 259.81/ m.p. 626 99.% 7789-17-5 50 g
001209-1 Cesium nitrate CsNO3/ F.W. 194.91/ m.p. 414 99.999% 7789-18-6 R 8 10 g
001209-2 Cesium nitrate CsNO3/ F.W. 194.91/ m.p. 414 99.999% 7789-18-6 R 8 50 g
001206-1 Cesium nitrate CsNO3/ F.W. 194.91/ m.p. 414 99.% 7789-18-6 R 8 100 g
001206-2 Cesium nitrate CsNO3/ F.W. 194.91/ m.p. 414 99.% 7789-18-6 R 8 250 g
001207-1 Cesium nitrate CsNO3/ F.W. 194.91/ m.p. 414 99.9% 7789-18-6 R 8 50 g
001207-2 Cesium nitrate CsNO3/ F.W. 194.91/ m.p. 414 99.9% 7789-18-6 R 8 250 g
001208-1 Cesium nitrate CsNO3/ F.W. 194.91/ m.p. 414 99.99% 7789-18-6 R 8 25 g
001208-2 Cesium nitrate CsNO3/ F.W. 194.91/ m.p. 414 99.99% 7789-18-6 R 8 100 g
001211-2 Cesium sulfate Cs2SO4/ F.W. 361.87 99.99% 10294-54-9 100 g
001210-1 Cesium sulfate Cs2SO4/ F.W. 361.87 99.5% 10294-54-9 50 g
001210-2 Cesium sulfate Cs2SO4/ F.W. 361.87 99.5% 10294-54-9 250 g
900849-1 Cesium sulfate Cs2SO4/ F.W. 361.87 99.9% 10294-54-9 25 g
900849-2 Cesium sulfate Cs2SO4/ F.W. 361.87 99.9% 10294-54-9 100 g
001211-1 Cesium sulfate Cs2SO4/ F.W. 361.87 99.99% 10294-54-9 25 g
901646-1 Cs Metal in breakseal ampoule 99.9% R 14/15-34 S 8-26-43 1 g
901646-2 Cs Metal in breakseal ampoule 99.9% R 14/15-34 S 8-26-43 5 g
009091-1 Cs Metal, ampouled 99.9% R 14/15-34 S 8-26-43 1 g
009091-2 Cs Metal, ampouled 99.9% R 14/15-34 S 8-26-43 5 g
009092-1 Cs Metal, ampouled 99.95+% R 14/15-34 S 8-26-43 1 g
009092-2 Cs Metal, ampouled 99.95+% R 14/15-34 S 8-26-43 5 g
009090-1 Cs Metal, ampouled 99+% R 14/15-34 S 8-26-43 1 g
009090-2 Cs Metal, ampouled 99+% R 14/15-34 S 8-26-43 5 g