Preloader

High
Purity
Materials

Home > High Purity Materials > Pure Metals | Antimony

과학 및 산업 연구 및 제조에 필요한 모든 자료


Sb 51

Antimony

안티모니 또는 안티몬은 화학 원소로 기호는 Sb이고 원자 번호는 51이다. 준금속 원소인 안티모니는 네 가지 동소체가 존재한다. 가장 안정적인 것은 청백색 금속 상태이다. 노란색과 검은색 안티모니는 불안정한 비금속이다. 안티모니는 방염성, 페인트, 세라믹, 에나멜, 합금, 전자 제품, 고무 등에 사용된다. 안티모니를 포함한 오플루오린화 안티모니는 가장 강력한 산이다
Art.No Product Description Purity CAS R/S Quantity
445 Antimony(III) chloride SbCl3/ F.W. 228.11/ m.p. 73/ b.p. 283 99.% 10025-91-9 R 34-51/53 S 26-45-61 250 g
446 Antimony(III) chloride SbCl3/ F.W. 228.11/ m.p. 73/ b.p. 283 99.99+% 10025-91-9 R 34-51/53 S 26-45-61 50 g
449 Antimony(III) fluoride SbF3/ F.W. 178.75/ m.p. 292/ b.p. 376 99.% 7783-56-4 R 23/24/25 S 7-26-44 250 g
450 Antimony(III) iodide SbI3/ F.W. 502.46/ m.p. 170/ b.p. 401 7790-44-5 R 20/22-51/53 S 61 50 g
901993 Antimony(III) iodide SbI3/ F.W. 502.46/ powder 99.999% 7790-44-5 R 20/22-51/53 S 61 10 g
903600 Antimony(III) oxide-Nano Powder Sb2O3/ F.W. 291.50/ APS 41-91 nm/ SSA 26 m²/g/ nearly spherical 99.8+% 1309-64-4 R 40 S 22-36/37 100 g
451 Antimony(III) oxide Sb2O3/ F.W. 291.50/ m.p. 655 98+% 1309-64-4 R 40 S 22-36/37 500 g
903082 Antimony(III) oxide Sb2O3/ F.W. 291.50/ m.p. 655/ pieces 12 mm for evaporation 99.9% 1309-64-4 R 40 S 22-36/37 50 g
452 Antimony(III) oxide Sb2O3/ F.W. 291.50/ m.p. 655 99.99+% 1309-64-4 R 40 S 22-36/37 25 g
455 Antimony(III) sulfide Sb2S3/ F.W. 339.68 1345-04-6 R 20 S 23 500 g
447 Antimony(V) chloride SbCl5/ F.W. 299.02/ m.p. 2/ b.p. 140 99.% 7647-18-9 R 34-51/53 S 26-45-61 100 ml
009023-1 Sb Ingot 99.999% 100 g
009023-2 Sb Ingot 99.999% 500 g
009024-1 Sb Ingot 99.9999% 50 g
009024-2 Sb Ingot 99.9999% 250 g
009021-1 Sb Pieces 99.999% 100 g
009021-2 Sb Pieces 99.999% 500 g
009022-1 Sb Pieces 99.9999% 50 g
009022-2 Sb Pieces 99.9999% 250 g
900304-1 Sb Powder  -250 micron 99.999% R 20/22 S22 50 g
900304-2 Sb Powder  -250 micron 99.999% R 20/22 S22 100 g
009018-1 Sb Powder  -325 mesh 99.5% R 20/22 S22 100 g
009018-2 Sb Powder  -325 mesh 99.5% R 20/22 S22 500 g
902601 Sb Rod  6.0 mm diameter 99.999% 50 mm
902479 Sb Rod  8.0 mm diameter 99.999% 50 mm
MSB001 Sb Shot  0.5 - 1.0 mm 99.9999% 10 g
009020-2 Sb Shot  1.0 - 3.0 mm 99.9999% 50 g
9019 Sb Shot  1.0 - 3.0 mm 99.999% 50 g
009020-1 Sb Shot  1.0 - 3.0 mm 99.9999% 10 g
7816 Sb Triphenylantimony (C6H5)3Sb/ F.W. 353.07/ m.p. 52-54 98.% 603-36-1 R 20/22-51/53 S 61 50 g